ČASŤ I.

Názov a sídlo organizácie
Článok I.

1. Názov organizácie pôsobiacej v Slovenskej republike je: Mestský kynologický klub Brezno /d'alej len MKK/ a má právnu subjektivitu
2. Sídlom MKK je: Československej armády 56/72, Brezno 977 01

ČASŤ II.

Poslanie Mestského kynologického klubu Brezno
Článok I.

1. MKK je záujmové združenie fyzických a právnických osôb, dobrovoľná záujmová organizácia združujúca záujemcov o kynológiu, predovšetkým o výcvik a chov pracovných plemien medzinárodnej kynologickej federácie FCI
2. Toto dobrovoľné združenie je otvorenou spoločenskou organizáciou, budovanou na demokratických princípoch, je apolitické, nezávislé na politických stranách a hnutiach
3. MKK je členskou organizáciou Zväzu športovej kynológie SR
4. MKK najmä:
a/ riadi organizuje a napomáha rozvoju športovej kynológie na teritóriu svojej pôsobnosti              
b/ zabezpečuje vyhľadávanie výber prípravu a výchovu talentov športovej kynológie najmä z radov mládeže a rast ich športovej výkonnosti                                                                                                      
c/ organizuje súťaže, preteky a akcie masového , výkonnostného a vrcholového charakteru športovej kynológie                                                                                                                                              
d/ získava a vychováva inštruktorov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov športovej kynológie pre výcvik a exteriér                                                                                                                                                
e/ na rozvoj športovej kynológie vytvára podl'a svojich možností materiálno — technické podmienky

ČASŤ III.

Členstvo, práva a povinnosti členov ZO KK
Článok I.

1. Členstvo v MKK je dobrovoľné                                                                                                                 
2. Členom MKK sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami bez rozdielu na politickom presvedčení, náboženskom vyznaní, pohlaví a veku

 

Článok 2.

1. Členom MKK sa stáva fyzická, alebo právnická osoba po podaní písomnej prihlášky a jej odsúhlasení Výborom MKK a zaplatení členského poplpatku
2. Mimoriadne členstvo môže vzniknúť pri osobitnom záujme povzniesť činnosť MKK, alebo bez nutnosti využívať práva a povinnosti riadneho člena. Vzniká po odsúhlasení členskou schôdzou.

Článok 3.
Každý riadny člen MKK má právo

1. Zúčastňovať sa podujatí organizovaných MKK a členskými organizáciami ZŠK SR
2. Byť informovaný o činnosti MKK, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jej činnosti a činnosti jej členov na ktorýkoľvek orgán MKK a ZŠK SR
3. Odvolávat' sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu, až k najvyššiemu orgánu MKK a ZŠK SR
4. Podľa svojich možností, schopnosti a záľub zapojiť sa do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti MKK a ZŠK SR                                                                                                                           
5. Používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom , lebo v užívaní MKK, s jej súhlasom za ním stanovených podmienok                                                                                                   
6. Podieľať sa na výhodách, ktoré MKK a ZŠK SR poskytuje svojim členom
7. Nosit' a používať označenie príslušnosti k MKK, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried
8. Po dovŕšení 15-teho veku života má právo volit' a po dovŕšení 18-teho veku života byt' volený do orgánov a funkciĺ MKK

Článok 4.
Každý člen MKK je povinný

1. Dodržiavat' stanovy, smernice a ostatné záväzné predpisy MKK a ZŠK SR a správat' sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy MKK
2. Platiť členské príspevky, výšku ktorých určí na návrh Výboru MKK členská schódza
3. Propagovat' športovú kynológiu
4. Podl'a svojich schopností a možností chránit' majetok MKK

Článok 5.
Zánik členstva v MKK

1. Členstvo v MKK zaniká:
a/ vystúpením člena z MKK
b/ zrušením členstva v MKK
c/ vylúčením z MKK
d/ úmrtím člena MKK
e/ zánikom MKK
2. Členstvo v MKK môže byt' zrušené v prípade nepinenia si členských povinností
3. Vylúčit' člena z MKK je možné iba v prípade závažného porušenia záujmov, dobrého mena MKK, alebo jeho demokratických principov 

 

Článok 6.
Oceňovanie zásluh

 

1. Osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj športovej kynológie, alebo popularizáciu, môže byt' prijatá za čestného člena MKK. Má právo s hlasom poradným zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov MKK a podieľať sa na ich práci.
2. Za vysokú aktivitu, za úspechy dosiahnuté v rozvoji MKK, vo výchove, výcviku, športovej a inej činnosti môže MKK udeliť jednotlivcom vyznamenania, čestné tituly a iné ocenenia.

Čiánok 7.
Disciplinárne opatrenia

1. Členovi MKK môžu byt' uložené disciplinárne opatrenia:
a/ písomné upozornenie Výboru MKK
b/ zákaz činnosti v MKK
c/ pozastavenie členstva
d/ zrušenie členstva
e/ vylúčenie
2. Disciplinárne opatrenie zákaz činnosti v MKK môže byt' uložené na jeden rok až pät' rokov. Na dobu výkonu tohto opatrenia sa zároveň určí konkrétne obmedzenie, ktoré sa bude zákazu činnosti týkať.
3. Disciplinárne opatrenie , vylúčenie môže byt' uložené na jeden až päť rokov.
4. Člen MKK sa môže odvolat' proti rozhodnutiu, smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu ZŠK SR.

Článok 8.
Disciplinárny poriadok

1. Disciplinárne opatrenie je možné uložiť jednotlivým členom za konanie , ktorým porušia stanovy MKK, alebo za iný právny delikt sú postihnutel'ný podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o priestupok, alebo trestný čin v spojitosti s činnost'ou MKK
2. Disciplinárne opatrenie nie je možné uložit' za konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom a záujem chránený stanovami MKK
3. Disciplináme opatrenie nie je možné uložiť tomu, kto pre duševnú chorobu v čase spächania skutku nemohol svoje konanie ovládat'. Zodpovednosti sa nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol hoci len znedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky.
4. Disciplinárne opatrenie je možné uložiť členovi MKK, ktorý svojím konaním:
a/ v spojitosti s činnost'ou MKK spácha trestný čin
b/ v spojitosti s činnosťou MKK spácha priestupok
c/ poruší stanovené povinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami MKK
d/ bez povolenia prechodne užíva majetok MKK
e/ spôsobí úmyselnú škodu na majetku MKK
f/ na akciách organizovaných MKK a akciách, ktoré sú usporadúvané členmi MKK, svojím konaním ruší ich priebeh
g/ poruší stanovy MKK
h/ svojvoľne neplní prijaté opatrenia
i/ svojou činnosťou rozbíja MKK
5. Objasňovanie porušení , ktoré spáchali členovia MKK vykonáva Výbor MKK, alebo ním poverený člen MKK. V objasňovaní Výbor MKK koná na základe vlastných zistení, oznámení občanov, organizácií a členov MKK
6. O uložení disciplinárneho opatrenia môže rozhodnúť Výbor MKK so súhlasom nadpolovičnej väčšiny jeho členov
7. Pri určovaní disciplinárneho opatrenia a dĺžky doby pre zákaz činnosti, pozastavenie a vylúčenie sa prihliada na okolnosti, za ktorých došlo k následku, k jeho rozsahu , na mieru zavinenia

Čast' IV.

Organizačná výstavba MKK
Článok 1.
Členská sehôdza

Členská schôdza sa schádza pravidelne najmenej 1 krát ročne, zvoláva ju Výbor MKK, minimálne 14 dní pred termínom jej konania:
a/ prerokováva správu o činnosti, hospodárení, správu revíznej komisie, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúci rok
b/ vykonáva voľby výboru MKK, volí delegátov na zhromaždenia vyšších orgánov, zriad'uje komisie
c/ rozhoduje o rozdeľovaní príjmov, výške členských poplatkov, o zmenách stanov, o čestnom a mimoriadnom členstve
d/ rozhoduje o vylúčení člena MKK na návrh Výboru MKK
e/ na návrh Výboru MKK udeľuje čestné uznania a vyznamenania
f/ členská schôdza je oprávnená uznášat' sa ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov MKK
g/ volí štatutárnych zástupcov MKK, ktorými sú: predseda MKK, podpredseda MKK, tajomník MKK

Článok 2.
Výbor MKK

1. Výbor MKK sa schádza pravidelne 6 krát ročne a podľa potreby. Má spravidla 5-9 členov, volí ho členská schôdza a jeho funkčné obdobie je 4 roky.
2. Výbor MKK zabezpečuje činnost' MKK na základe stanov a uznesenia členskej schôdze
3. Rozhoduje o všetkých záležitostiach v činnosti KK, nespadajúcich výlučne do kompetencie členskej schôdze
4. Rozhoduje o prijatí a o návrhu na vylúčenie člena
5. Schval'uje odmeny ne - profesionálom MKK

 

Článok 3.
Revízori

1. Sú volení členskou schôdzou na obdobie 4 rokov
2. Sú spravidla dvaja, ktorí sú kontrolným orgánom a za svoju činnosť zodpovedajú jedine členskej schôdzi MKK
3. Nemôžu byť volený do iných orgánov
4. Orgánov MKK s výnimkou členstva v ustanovenej disciplinámej komisii
5. Kontrolujú hospodárenie MKK, upozorňujú na nedostatky a navrhujú opatrenia na ich odstránenie
6. Kontrolujú dodržiavanie stanov a iných vnútorných predpisov

Článok 4.
Kynologická záchranná brigáda /KZB/ MKK

1. Je súčast'ou MKK a jej členovia sú súčastne členovia MKK
2. Na čele je Vedúci KZB, ktorého volia členovia KZB na funkčné obdobie 4 roky a tento je zároveň člen Výboru MKK
3. Členmi KZB sú fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú výcvikom záchranárskej kynológie ako aj jej sympatizanti
4. Poslanie KZB je na úseku športovej záchranárskej kynológie, ako aj pre nasadenie v prípade prírodných katastrôf, pátraní po nezvestných osobách, za týmto účelom Vedúci KZB spolupracuje s Policajným zborom SR, CO a Slovenským červeným krížom
5. Vedúci KZB zo svojej činnosti predkladá správu Výboru MKK a členskej schôdzi MKK

ČASŤ V.

Článok 1.
Majetok MKK

1. Majetok MKK tvoria hmotné a finančné prostriedky získané:
a/ členských príspevkov
b/ podnikateľskej činnosti
c/ dotácií, darov, reklám a iných zdrojov
2. Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov MKK

ČASŤ VI.

Článok I.
Spoločné ustanovenia

Ak v období medzi voľbamí členov orgánov MKK vznikne potreba ich doplnenia novými členmi, ich vol'bu možno nahradiť kooptáciou maximálne do výšky 1/3 členov daného orgánu.

 

ČASŤ VII.

Článok 1.
Záverečné ustanovenie
 
1. MKK Brezno zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza najmenej 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov.
2. Stanovy boli schválené Členskou schôdzou MKK Brezno dňa 5. 1. 2008.
aktualizované: 13.05.2022 08:50:14